شرکت : پتروشیمی مارون
نماد : مارون
شماره اطلاعیه : 312796
کد صنعت : 241156
سرمایه ثبت شده : 4،000،000 ریال
گزارش آمار تولید و فروش محصولات سال مالی منتهی به30/12/1395                                                  
سرمایه ثبت نشده : 0 میلیون ریال
دوره یک ماه منتهی به 30/08/1395
از ابتدای سال مالی تا تاریخ 30/08/1395 
نام محصول
واحد تعداد تولید
تعداد فروش
نرخ فروش
مبلغ فروش (میلیون ریال)
تعداد تولید
تعداد فروش
نرخ فروش (ریال)
مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروپیلن تن 15,829 311 16,948,553 5,271 166,188 3,125 15,787,200 49,335
پلی اتیلن سنگین
تن 21,774 14,028 38,671,799 542,488 185,588 183,621 37,777,384 6,936,721
اتیلن تن 90,213 39,419 23,117,989 911,288 617,804 281,320 23,731,000 6,676,005
پلی پروپیلن
تن 19,105 17,033 35,485,352 604,422 136,068 130,452 34,072,755 4,444,859
بنزین پیرولیز
تن 7,069 5,294 12,870,608 68,137 56,860 54,102 9,750,176 527,504
منو اتیلن گلایکول
تن 39,872 36,044 21,831,456 786,893 222,702 224,435 19,663,025
4,413,071
دی اتیلن گلایکول
تن 4,153 2,902 24,999,311 72,548 21,505 19,769 21,330,366 421,680
تری اتیلن گلایکول
تن 0 0 0 0 449 758 47,728,232 36,178
برشهای پروپان
تن 8,971 8,971 8,166,982 73,266 44,763 44,763 7,821,594 350,118
C02 تن 13,722 13,722 867,122 11,942 83,071 83,121 848,787 70,552
PE-WAX تن 343 320 7,781,250 2,490 1,541 1,650 6,864,848 11,327
C2+ تن 155,180 0 0 0 1,078,699 0 0 0
CFO تن 101 110 2,000,000 220 693 703 2,004,267 1,409
هیدوژن تن 37 0 0 0 367 0 0 0
پلی اتلن گلایکول
تن 775 798 6,541,353 5,220 4,275 4,280 5,646,262 24,166

3,084,185


23,962,925