گام بلند پتروشیمی مارون در حمایت از دانش بنیان ها

در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و اعتماد بر جوانان دانشمند ایران عزیزمان ، امروز با حضور وزیر محترم نفت _ جناب آقای دکتر اوجی _ و سایر مدیران ارشد وزارت نفت و مدیران ارشد صنایع ملی پتروشیمی ایران ، در جریان چهاردهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران ،تفاهم نامه ی: دانش فنی پلی اتیلن سنگین و سبک بین پتروشیمی مارون و شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی ،توسط دکتر امرایی _مدیر عامل پتروشیمی مارون _ ودکتر مجید دفتری _ مدیر پژوهش و فناوری NPC _ امضا شد. روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی مارون