مشارکت در طرح مجتمع تولید اتیلن اکساید و زنجیره محصولات پایین دستی پتروشیمی ابن سینا همدان

مشارکت در طرح مجتمع تولید اتیلن اکساید و زنجیره محصولات پایین دستی پتروشیمی ابن سینا همدان این طرح در قالب مشارکت با قدر السهم 51 درصدی پتروشیمی مارون در منطقه استراتژیک جهان آباد استان همدان تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون 140 میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در اسفند 1404 می باشد.