مناقصه عمومی

موضوع: شرکت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقلام مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: - 1403/04/09
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان: 1403/04/16
محل دریافت اسناد: ایمیل های ثبت شده در تصویر