مناقصه

موضوع: تامین جت ماشین های دیزلی تعمیرات اساسی 1402 شرکت پتروشیمی مارون
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/01/22 - 1402/01/28
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی – سایت 2 - مجتمع پتروشیمی مارون