آگهی تجدید مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی

موضوع: احداث خط لوله از NGL 600 تا کارخانه بازیابی اتان بصورت EPC
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/04/17 - 1402/04/21
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان: 1402/04/21
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی – سایت 2 - مجتمع پتروشیمی مارون