مزایده عمومی

موضوع: فروش ماده شیمیایی AMMONIA SOLUTION (STEAMATE NA 1320) " از طریق مزایده عمومی
نوع: مزایده
مهلت دریافت اسناد: 1402/03/29 - 1402/04/06
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی – سایت 2 - مجتمع پتروشیمی مارون