مناقصه عمومی

موضوع: خریداری اقلام مورد نیاز از طریق مناقصه عمومی
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: -
محل دریافت اسناد: