مزایده

موضوع: فروش ضایعات چوب به میزان 250 تن و ضایعات کاغذ به میزان 100 تن
نوع: مزایده
مهلت دریافت اسناد: 1402/02/13 - 1402/02/20
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی – سایت 2 - مجتمع پتروشیمی مارون