آگهی مناقصه عمومی

موضوع: نصب سوکت های صنعتی سه فاز، تکفاز و 24VDC از پست برق واحد EO/EG پتروشیمی مارون
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/04/18 - 1402/04/25
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان: 1402/04/25
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 2- امورحقوقی و قراردادها (اتاق 203)