مناقصه

موضوع: اتصال خطوط ارتباطی سیلوهای گرانول پلی پروپیلن
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/05/07 - 1402/05/10
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: نامه درخواست و رونوشت فیش واریزی خود را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمائید.