تجدید مناقصه

موضوع: طراحی مجدد ، تامین متریال و ساخت 23 عدد فیلتر واحد EOEG
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1403/03/23 - 1403/03/29
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: برای دریافت اسناد , مدارک مربوطه ( نامه آمادگی و فیش واریزی ) را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمایند . تماس : 52295140-061