مناقصه

موضوع: باز طراحی و تعویض سیستم تهویه اتاق کنترل و ایستگاه برق واحد HD و الفین
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/04/17 - 1402/04/24
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان: 1402/04/24
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی – سایت 2 - مجتمع پتروشیمی مارون