مناقصه عمومی

موضوع: فروش حدود 1500 تن محصول CFO
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1403/03/01 - 1403/03/09
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: برای دریافت اسناد , مدارک مربوطه ( نامه آمادگی و فیش واریزی ) را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمایند . تماس : 52295140-061