مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی

موضوع: پیگ رانی هوشمند دو رشته خط لوله 16 و 32 اینچ خوراک شرکت پتروشیمی مارون
نوع: مزایده
مهلت دریافت اسناد: 1402/02/09 - 1402/02/16
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: