مناقصه

موضوع: تعویض تاور 4003 و درام های 4001، 4002 و 4003 تعمیرات اساسی 1402 شرکت پتروشیمی مارون
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/01/29 - 1402/02/06
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 2- امورحقوقی و قراردادها (اتاق 203)