مناقصه

موضوع: اجرای فضای داخلی ساختمان دفتر تهران
نوع: مزایده
مهلت دریافت اسناد: 1402/04/31 - 1402/05/04
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان: 1402/05/04
محل دریافت اسناد: نامه درخواست و رونوشت فیش واریزی خود را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمائید.