مناقصه

موضوع: تامین متریال و ساخت ساختمان درمانگاه
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/05/29 - 1402/06/06
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی – سایت 2 - مجتمع پتروشیمی مارون