مزایده

موضوع: فروش 20 تن آجر نسوز ضایعاتی کوره" را از طریق مزایده عمومی
نوع: مزایده
مهلت دریافت اسناد: 1402/02/22 - 1402/03/03
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: نامه درخواست و رونوشت فیش واریزی خود را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمائید.