مناقصه عمومی

موضوع: به روز رسانی دو دستگاه PLC واحد UT سایت اهواز
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/05/22 - 1402/05/29
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 2- امورحقوقی و قراردادها (اتاق 203)