مناقصه

موضوع: بهره برداری و تعمیر و نگهداری از پست برق 11/230 کیلو ولت واحد بازیابی اتان پتروشیمی مارون
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/01/19 - 1402/01/29
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 2- امورحقوقی و قراردادها (اتاق 203)