مناقصه عمومی

موضوع: مناقصه عمومی1402-T- 13 - 14
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/04/17 - 1402/04/24
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: در فایل ضمیمه ذکر شده است