آگهی تجدید مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی

موضوع: ساخت ساختمان اداری شماره دو
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/05/21 - 1402/05/28
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 2- امورحقوقی و قراردادها (اتاق 203)