فروش 20 تن آجر نسوز ضایعاتی کوره" را از طریق مزایده عمومی

نوع : مزایده

محل دریافت مستندات : نامه درخواست و رونوشت فیش واریزی خود را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمائید.

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1402/02/22 لغایت پایان وقت اداری روز 1402/03/03

وضعیت:
اتمام

بیشتر

فروش ضایعات چوب به میزان 250 تن و ضایعات کاغذ به میزان 100 تن

نوع : مزایده

محل اجرا : بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی – سایت 2 - مجتمع پتروشیمی مارون

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1402/02/13 لغایت پایان وقت اداری روز 1402/02/20

وضعیت:
اتمام

بیشتر

پیگ رانی هوشمند دو رشته خط لوله 16 و 32 اینچ خوراک شرکت پتروشیمی مارون

نوع : مزایده

محل اجرا :

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1402/02/09 لغایت پایان وقت اداری روز 1402/02/16

وضعیت:
اتمام

بیشتر

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد.

گالری تصاویر