شرکت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقلام مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید

مناقصه

محل دریافت مستندات: ایمیل های ثبت شده در تصویر

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1402/08/27 لغایت پایان وقت اداری روز 1402/09/06

وضعیت:

اتمام

بیشتر

شرکت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقلام مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید

مناقصه

محل دریافت مستندات: دریافت اسناد به آدرس پست الکترونیکی درون تصاویر - مهلت دریافت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان از 1402/09/07 - 1402/09/22

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1402/09/07 لغایت پایان وقت اداری روز 1402/09/14

بیشتر

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد.

گالری تصاویر

برپایی نخستین همایش مشتریان پتروشیمی مارون

نمایشگاه ایران پلاست 1402