گام هایی استوار در تحقق احداث پتروشیمی ابن سینای همدان

گام هایی استوار در تحقق احداث پتروشیمی ابن سینای همدان دکتر امرائی_ مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی مارون؛ دکتر حاجی بابائی_ نماینده ی همدان و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ی مجلس به همراه مدیرعامل و نمایندگان سهامداران ابن سینای همدان_ با دکتر فرزین_ رئیس کل بانک مرکزی_ دیدار کردند. در این نشست مقرر گردید تسهیلات مورد نیاز اجرای پتروشیمی ابن سینا، با قید فوریت پرداخت گردد. احداث این شرکت، نقش بسزایی در تکمیل زنجیره ی ارزش پتروشیمی مارون دارد. پیگیری و رفع مشکلات مربوط به تسهیلات و اقساط پروژه ی عظیم پتروشیمی بوشهر، از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.