رفع مشکلات فرآیندی واحد الفین(DE-Bottle Necking)

رفع مشکلات فرآیندی واحد الفین(DE-Bottle Necking) این پروژه در راستای بروز رسانی فرآیند تولید، افزایش ظرفیت 7 درصدی تولید و رفع مشکلات فرآیندی با بهره گیری از کارشناسان داخلی و خارجی تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون 37میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1404 می باشد.