احداث واحد خالص سازی اتیلن اکساید در پتروشیمی مارون

احداث واحد خالص سازی اتیلن اکساید در پتروشیمی مارون این پروژه در راستای اجتناب از خام فروشی محصول MEG و ارزش افزوده محصول تولیدی در حال اجرا بوده، میزان سرمایه گذاری ارزی شرکت پتروشیمی مارون 12.5میلیون یورو و میزان سرمایه گذاری ریالی طرح 1900 میلیارد ریال می باشد. پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1402 می باشد.