پتروشیمی مارون، بالاترین نشان جایزه ی تعالی سازمانی را کسب کرد.

《پتروشیمی مارون، بالاترین نشان جایزه ی تعالی سازمانی را کسب کرد.》شرکت پتروشیمی مارون، در دهمین جشنواره ی تعالی صنعت پتروشیمی؛ دو تندیس ارزشمند دریافت کرد: یکی به عنوان شرکت کننده در ده دوره ی متوالی تعالی صنعت پتروشیمی و دیگری دریافت بالاترین نشان_ تندیس بلورین_ در دهمین دوره ی ارزیابی از بین بیش از هفتاد شرکت کننده.

.