مناقصه عمومی

موضوع: شرکت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقلام مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .
نوع: مزایده
مهلت دریافت اسناد: 1403/02/13 - 1403/02/20
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان: 1403/02/27
محل دریافت اسناد: ایمیل های ثبت شده در تصویر