مناقصه عمومی

موضوع: شماره گذاری تجهیزات واحد های مجتمع پتروشیمی مارون
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1403/02/09 - 1403/02/18
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: برای دریافت اسناد , مدارک مربوطه ( نامه آمادگی و فیش واریزی ) را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمایند . تماس : 52295140-061