مناقصه

موضوع: احداث خط لوله از NGL 600 تا کارخانه بازیابی اتان بصورت EPC
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1401/12/16 - 1401/12/18
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان: 1401/12/29
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 2- امورحقوقی و قراردادها (اتاق 203)