مناقصه

موضوع: مناقصه پانچ لیست عایق گرم واحدEO/EG و تعویض عایق سرد وگرم و کاورخطوط و تجهیزات
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1401/12/07 - 1401/12/09
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان: 1401/12/25
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 2- امورحقوقی و قراردادها (اتاق 203)