مناقصه عمومی

موضوع: ضخامت سنجی واحد الفین پتروشیمی مارون
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/10/06 - 1402/10/15
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: برای دریافت اسناد , مدارک مربوطه ( نامه آمادگی و فیش واریزی ) را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمایند . تلفن : 52295140 061