مناقصه عمومی

موضوع: آگهی مناقصه عمومی
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/10/03 - 1402/10/12
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان: 1402/10/26
محل دریافت اسناد: مستندات را به ایمیل های مشاهده شده در تصویر بفرستید