آگهی مناقصه عمومی

موضوع: اصلاح نشست نقاط بحرانی سطح مجتمع ( PP/ EOEG / OL) + پیوینگ 3000 متر مربع واحد EOEG
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/05/31 - 1402/06/08
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 2- امورحقوقی و قراردادها (اتاق 203)