تجدید مناقصه

موضوع: بازرسی محموله ها و بسته بندی محصولات صادراتی پتروشیمی مارون
نوع: مزایده
مهلت دریافت اسناد: 1403/02/16 - 1403/02/22
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: برای دریافت اسناد , مدارک مربوطه ( نامه آمادگی و فیش واریزی ) را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمایند . تماس : 52295140-061