مناقصه

موضوع: آگهی شناسایی مناقصه KAS-970215-010266-011043-011015
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1401/12/01 - 1401/12/17
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان: 1401/12/23
محل دریافت اسناد: بندر ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 2- امورحقوقی و قراردادها (اتاق 203)