مناقصه عمومی

موضوع: ارائه کلیه خدمات راهبری ، تهیه ، طبخ و سرو غذا براساس برنامه غذایی جهت کارکنان شرکت پتروشیمی مارون
نوع: مناقصه
مهلت دریافت اسناد: 1402/09/22 - 1402/09/29
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان:
محل دریافت اسناد: برای دریافت غیر حضوری اسناد , مدارک مربوطه ( نامه اعلام آمادگی ، فیش واریزی و آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال اسناد ) را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمایند